หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.  กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบ ...
2018-04-20 10:31:36
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
18 เมษายน 2561 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและป ...
2018-04-19 09:58:27
สวนสุนันทาจัดอบรมบุคลากรร่วมต้านทุจริต
10 เม.ย.61 เวลา 9.00-12.00 น.กองนโยบายและแผนร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดการอบรม “การปลูกฝังวิธ ...
2018-04-10 15:50:46
ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามงบลงทุน (ERP)
ขอเชิญหน่วยงาน ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามงบลงทุน (ERP)https://goo.gl/forms/U5 ...
2018-03-27 15:57:47
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
26 มี.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี  ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลกา ...
2018-03-28 09:19:55
อบรมTQRเตรียมพร้อมคณาจารย์รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
27 มี.ค. 2561 เวลา 8.30 น. ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดการอบรมการอบรมสร้า ...
2018-03-28 09:17:43
เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
26 มี.ค. 2561 เวลา 9.00- 12.00 น. ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน จัดการประชุมรับฟังคว ...
2018-03-26 15:44:00
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
22 มี.ค. 2561 เวลา 9.00- 16.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดการอบรมเชิง ...
2018-03-23 09:10:29
สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
21 มี.ค. 2561 ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างค ...
2018-03-23 09:03:42
คำนวณต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร
ในระหว่างวันที่ 15- 20 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32 ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเ ...
2018-03-23 08:59:02
ข่าวย้อนหลัง