หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน2562เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสำนั ...
24 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62
โครงการอบรมการเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 “การเข ...
24 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62
ประชุมบุคลากรครั้งที่7/2562
1 ก.ค.62 เวลา 14.30 น. ประชุมบุคลากรครั้งที่7/2562 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ...
24 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
3 ก.ค.62 เวลา 13.00-14.0น. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ห้องประชุมสภามหาวิทย ...
24 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯ
 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 ประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการ ...
8 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระสำคัญประจำปี
18 ก.ค.62 เวลา 12.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระสำคัญประจำปี Agenda ห้องประชุมสภามหาวิทย ...
9 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
กิจกรรมย้อนหลัง