เอกสารการประชุม


ฝ่ายแผนและงบประมาณ

1.งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
2.งานคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
3.งานบริหารความเสี่ยง
4.งานโครงการวาระสำคัญประจำปี(Agenda)


ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ

1.งานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2.งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตhttp://plan.ssru.ac.th/th/news/view/unitcostaccountingreport
3.งานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4.งานงบประมาณการรายรับประจำปี


ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการhttp://plan.ssru.ac.th/th/news/view/reportfrom19461
http://plan.ssru.ac.th/th/news/view/2reportfrom19461

2.งานพัฒนาระบบงาน
  2.1.EdPEx
  2.2.ITA
3.งานควบคุมภายใน


ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

1.งานประกันคุณภาพ
2.งานพัฒนาเอกลักษณ์
3.งานการจัดการความรู้


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เอกสารประชุมกอง


เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประชุมเครือข่าย
งาน 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย