หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ศักยภาพจุดแข็งหรือจุดเด่นมรภ.สวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ศักยภาพจุดแข็งหรือจุดเด่นมรภ.สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-05-04 15:47:32

ช่วงเช้า วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 อธิการบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ (รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ศักยภาพ (จุดแข็งและจุดเด่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 โดยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมได้นำเสนอศักยภาพของกลุ่มในการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 2 คือด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และกลุ่มที่ 3 สังคม/การศึกษา/มนุษย/ศิลปะ ทั้งนี้ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อค้นหาจุดเด่นของทั้ง3ด้าน


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/