หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อบรมการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ
อบรมการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-07-09 09:20:51

กระบวนการปฏิบัติงานที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กองนโยบายและแผนเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Improvement) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของอบรมครั้งนี้ได้แก่ 1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 2. หัวหน้าสำนักงาน 3. เจ้าหน้าที่ที่สนใจ จำนวนหน่วยงานละ 2 คน โดยการอบรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถ ลงทะเบียน ได้ทาง https://goo.gl/YeXJYn หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลปฏิบัติราชการ โทร.02-160-1074