หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มประกันคุณภาพเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มประกันคุณภาพเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-12-12 13:24:38

ช่วงบ่ายวันที่ 23 พ.ย. 61 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่1 โดยกลุ่มความรู้กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มประกันคุณภาพ เข้าพบ รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาwww.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th