หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อบรมเข้มพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ
อบรมเข้มพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-08-07 15:23:10

เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Improvement)" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ในการนี้อธิการบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5                                                                

สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ EdPex และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับกับโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/