หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมการนำมติสี่สภาไปสู่การปฏิบัติประชุมพิจารณาพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ประชุมการนำมติสี่สภาไปสู่การปฏิบัติประชุมพิจารณาพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-01-23 08:37:01

 ช่วงบ่ายวันที่ 22 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน จัด“ประชุมการติดตามการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากมติที่ประชุมเสาวนาสี่สภา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน การประชุมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วงแรก การประชุมเพื่อกำหนดผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบที่จะนำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการประชุมเสวนาสี่สภาไปพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป และในช่วงที่ 2 เป็นการประชุมพิจารณาพื้นที่การทำความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลที่สรุปได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในเดือนมกราคม 2561 นี้


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/