หน้าหลัก > ข่าว > เอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-20 15:44:42

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในประจำปี (ด้านบริหารจัดการ) (หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)