หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-26 10:19:51

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์และการเก็บหลักฐานการดำเนินงานตามประเด็นคำถามจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์โดยมีบางประเด็นที่ต้องหารือกับทีมที่ปรึกษาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ต่อไป


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/