หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประธานกิจกรรมหลักประชุมสรุปการจัดงาน80ปี
ช่วงเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในกา ...
2018-12-12 12:05:48
กลุ่มKMบริการการศึกษา กลุ่มย่อย 1-6พบผู้ทรงคุณวุฒิ
บ่ายวันที่ 29 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มควา ...
2018-12-12 12:07:55
กลุ่มKMการติดตามผลการปฏิบัติราชการพบผู้ทรงคุณวุฒิ
บ่ายวันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายแล ...
2018-12-12 12:07:05
กลุ่มKMพัสดุกลุ่มย่อย 6 กระบวนการจัดทำเงินเดือน
บ่ายวันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายแล ...
2018-12-12 12:07:28
กลุ่มKMความรู้การพัฒนานักศึกษาพบผู้ทรงคุณวุฒิKM
บ่ายวันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายแล ...
2018-12-12 12:20:32
กลุ่มKMงานธุรการและสารบรรณพบผู้ทรงคุณวุฒิKM
บ่ายวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายแล ...
2018-12-12 12:24:32
ข่าวย้อนหลัง