หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

ประธานกิจกรรมหลักประชุมสรุปการจัดงาน80ปี
ช่วงเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในกา ...
2018-12-12 12:05:48
กลุ่มKMบริการการศึกษา กลุ่มย่อย 1-6พบผู้ทรงคุณวุฒิ
บ่ายวันที่ 29 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มควา ...
2018-12-12 12:07:55
กลุ่มKMการติดตามผลการปฏิบัติราชการพบผู้ทรงคุณวุฒิ
บ่ายวันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายแล ...
2018-12-12 12:07:05
กลุ่มKMพัสดุกลุ่มย่อย 6 กระบวนการจัดทำเงินเดือน
บ่ายวันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายแล ...
2018-12-12 12:07:28
กลุ่มKMความรู้การพัฒนานักศึกษาพบผู้ทรงคุณวุฒิKM
บ่ายวันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายแล ...
2018-12-12 12:20:32
กลุ่มKMงานธุรการและสารบรรณพบผู้ทรงคุณวุฒิKM
บ่ายวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายแล ...
2018-12-12 12:24:32
กลุ่มความรู้การเงินและพัสดุพบผู้ทรงคุณวุฒิ
บ่ายวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายแล ...
2018-12-12 12:28:45
ประชุมชี้แจงการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
เช้าวันที่ 27 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงก ...
2018-12-12 12:39:43
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองนโยบายและแผน เผยแพร่ "ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อ ...
2018-11-26 15:39:12
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มประกันคุณภาพเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ
ช่วงบ่ายวันที่ 23 พ.ย. 61 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM ...
2018-12-12 13:24:38
ข่าวย้อนหลัง