บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา :

10. 2017