การพัฒนาศักยภาพ

การพัฒนาศักยภาพ (23)

วันพุธ, 27 เมษายน 2559 00:00

พุ่มพวง

Written by
images/trianing59/pump.pdf

แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
images/Documents/how2use30oct58-30sep59/waw.xlsx

วันพุธ, 27 เมษายน 2559 00:00

ฝอยทอง

Written by
images/trianing59/phoithong.pdf

แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
images/Documents/how2use30oct58-30sep59/kung.xlsx

วันพุธ, 27 เมษายน 2559 00:00

ปรางทิพย์

Written by
images/trianing59/prangthip.pdf

แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
images/Documents/how2use30oct58-30sep59/nuch.xlsx

วันพุธ, 27 เมษายน 2559 00:00

นภาพร

Written by
images/trianing59/napaporn.pdf

แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
images/Documents/how2use30oct58-30sep59/mouse.xlsx

วันพุธ, 27 เมษายน 2559 00:00

จีรวรรณ

Written by
images/trianing59/jeerawan.pdf

แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)
images/Documents/how2use30oct58-30sep59/may.xlsx

วันพุธ, 27 เมษายน 2559 00:00

คณิศร

Written by
images/trianing59/khanisorn.pdf

แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์
images/Documents/how2use30oct58-30sep59/pick.xlsx

วันพุธ, 27 เมษายน 2559 00:00

กำไร

Written by
images/trianing59/komrai.pdf

แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์
images/Documents/how2use30oct58-30sep59/komrai.xlsx

วันพุธ, 27 เมษายน 2559 00:00

อังศุมาลิน

Written by
images/trianing59/angsumalin.pdf

แบบติดตามการนำความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์
images/Documents/how2use30oct58-30sep59/cin.xlsx

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการการให้บริการด้วยใจ
images/Documents/servicemind report.pdf
Page 2 of 2
11. 2017