วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560 00:00

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2560

1.แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

images/Documents/2017/5Year Strategic Plan and Annual Action Plan 2016.pdf

2.แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยสังเขป

images/Documents/2017/5year strategic plan and annual action plan of 2560 in brief.pdf
12. 2017