ยุทธศาสตร์ 

             ยุทธศาสตร์ที่ 1

                   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

             ยุทธศาสตร์ที่ 2
                   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
       เป้าประสงค์

             
1.มีระบบบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
  
             2.มีระบบและกลไกในการพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

12. 2017