ปณิธาน

พัฒนามหาวิทยาลัยตามปรัชญา สร้างคุณค่าด้วยการวางแผน

 Development as University's Philosophy, Value-added by Planning

 

วิสัยทัศน์ 

  เป็นองค์กรด้านแผนงานที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

A planned organization managed by quality system

 

  พันธกิจ

  ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนให้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการบริพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ

       

 11. 2017