กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี                        
          พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 กำหนดให้โครงสร้างสถาบันราชภัฏสวนสุนันทามี  สำนักวางแผนและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาโดยมีหน้าที่ คือ การวางแผนที่จะนำไปสู่การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงและพัฒนาอย่างกว้าง มีขอบเขตหน้าที่ในการทำให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีระบบ

               พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อจากสำนักวางแผนและพัฒนาเป็น "กองนโยบายและแผน" อยู่ภายใต้การกำกับดูเเลของสำนักงานอธิการบดี

      

 


         
11. 2017