ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookSSRU

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

เสริมสมรรถนะการสอนสู่สวนสุนันทา 4.0 กับการอบรม “การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบใหม่ (Active Learning)”

อ่านต่อ

12. 2016