หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิบัติราชการ > ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระสำคัญประจำปี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระสำคัญประจำปี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
9 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62

18 ก.ค.62 เวลา 12.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระสำคัญประจำปี Agenda ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31