หน้าหลัก > กิจกรรม > การอบรมสัมมนา > โครงการอบรมการเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการอบรมการเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
24 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 “การเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดยผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อดีตผู้ช่วยและที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และการจัดการคุณภาพ) กรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ /สดร./NokAir กรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย